Notariusz za dokonane czynności pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna podlega podatkowi VAT w stawce 23%, a to na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, a to:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od czynności sporządzanych w formie aktu notarialnego, a regulowanych przepisami ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;

- podatek od spadków i darowizn od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego; od zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, a także od umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności i użytkowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;

oraz

- opłatę sądową, w przypadku gdy notariusz składa wniosek do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Wysokość opłat sądowych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wszystkie pobrane przez notariusza opłaty publicznoprawne przekazywane są na rachunki odpowiednich instytucji państwowych, tj. podatki na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, zaś opłaty sądowe na rachunek właściwego sądu rejonowego. W celu ustalenia rodzaju i wysokości opłat związanych z zamierzoną przez Państwa czynnością notarialną wskazany jest wcześniejszy kontakt z kancelarią.