Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne (obejmujące w szczególności umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy warunkowe, umowy przenoszące własność, umowy przedwstępne, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, umowy zniesienia współwłasności, umowy o dział spadku, umowy spółek, pełnomocnictwa, testamenty, akty poddania egzekucji i in.);

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez sąd);

1b)  podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

2) sporządza poświadczenia (w tym poświadczenia własnoręczności podpisu, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia daty pewnej na dokumencie, poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu);

3) doręcza oświadczenia;

4) spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni);

5) sporządza protesty weksli i czeków;

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8a)  składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.